Miễn trừ trách nhiệm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Điều khoản và điều kiện chung sử dụng trang web do VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM điều hành (dưới đây gọi là "Trang web").
Bằng cách truy cập trang web, bạn đồng ý tuân theo các luật lệ liên quan về bảo vệ dữ liệu cá nhân và công cộng, bản quyền Việt Nam và các luật lệ và quy định liên quan khác.
Bằng cách truy cập và duyệt nội dung trên Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng được chứa trong thông báo này mà không có bất kỳ hạn chế hoặc lưu trữ nào.
Đối với VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các khách xem trang, đảm bảo quyền tự quyết định thông tin của khách và đảm bảo việc duyệt web an toàn là rất quan trọng, và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, an ninh cần thiết để đảm bảo điều này.

Miễn Trừ Trách nhiệm
Người ghé thăm trang web và người sử dụng dịch vụ của VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM chấp nhận rằng:
-Việc truy cập, sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào đều nằm ở quyền tự quyết, chấp nhận rủi ro và trách nhiệm của bạn. Mọi thông tin được tải về và thu thập thông qua Trang web đều được sử dụng tự nguyện, theo quyền tự quyết và đồng ý với những rủi ro (nếu có);
- VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM, người sáng tạo và điều hành trang web sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc ghé thăm hoặc sử dụng Trang web;
- VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc chi phí phát sinh do hoạt động không đúng, hoặc gián đoạn của Trang web hoặc liên quan đến nội dung, dữ liệu và thông tin khác có sẵn trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến tính chính xác, tính cập nhật, tính đầy đủ, tính hợp lý cho một mục đích cụ thể, tính tin cậy hoặc tính hợp lý;
- VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM giữ quyền thay đổi nội dung của Trang web từ thời gian này sang thời gian khác mà không cần thông báo hoặc chấm dứt, hoặc tạm ngừng một số hoặc tất cả các dịch vụ;
- Trang web có thể liên kết đến các trang web khác, tính khả dụng của chúng được theo dõi bởi Egis Pharmaceuticals PLC Việt Nam, tuy nhiên, các liên kết này cũng sẽ từ chối mọi trách nhiệm về nội dung và về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng chúng;
- Mọi nội dung được xuất bản trên Trang web chỉ mang tính chất thông tin tham khảo và không bao giờ được coi là tư vấn hoặc khuyến nghị, cũng không thể làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin y tế không thể thay thế cho lời khuyên y tế chính xác kèm theo thông tin chi tiết.
Bản quyền và truyền thông từ người truy cập vào website
Tất cả thông tin trên Trang web, bao gồm tất cả thông tin về thiết kế tổng thể, giao diện, tất cả nội dung hình ảnh và văn bản, đều được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
Bạn có thể tải thông tin từ Trang web của VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM và hiển thị nó dưới bất kỳ hình thức nào chỉ để sử dụng cá nhân, theo quy định của luật bản quyền, và nó không thể trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ mục đích tạo ra hoặc tăng thu nhập tài chính. Mọi thông tin và dữ liệu được sử dụng theo cách này phải đi kèm với các thông báo liên quan về bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Khi trích dẫn bất kỳ tác phẩm văn học hoặc công việc khoa học nào trên trang web để sử dụng miễn phí, nguồn và tác giả của tác phẩm phải được xác định.

Bạn và bất kỳ bên thứ ba nào đều không được sử dụng hoặc sửa đổi, toàn bộ hoặc một phần nội dung của Trang web cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc thương mại nào mà không có sự đồng thuận bằng văn bản trước của VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM.
Không có thông tin nào về thương hiệu, bằng sáng chế, quyền sở hữu độc quyền khác và sản phẩm nằm trong hệ thống cổng thông tin của Trang web, bao gồm thông tin có sẵn qua các liên kết, được hiểu đơn giản như là quyền hoặc giấy phép được cấp cho bạn. VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM không chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình cho người truy cập Trang web.

Các tên, tên thương hiệu và tên miền xuất hiện trên Trang web là tài sản của VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM, tất cả các quyền liên quan đều được bảo lưu và chúng không được sử dụng cho mục đích kinh doanh.

VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM, không bảo đảm bất kỳ thông tin nào thuộc sở hữu của bên thứ ba; việc sử dụng hoặc tải thông tin như vậy yêu cầu sự đồng thuận của chủ sở hữu bên thứ ba.

Nội dung của Trang web và thông tin tải lên được liên tục theo dõi để lọc thông tin không tương thích với nguyên tắc đạo đức, bảo vệ quyền của bên thứ ba và thi hành các luật lệ và quy định. Người điều hành Trang web có quyền xóa bỏ bất kỳ nội dung không được ủy quyền nào. Trong khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý không tải lên bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào mà có thể vi phạm pháp luật. Hơn nữa, bạn công nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại liên quan đến điều trên.

Ngoại trừ các liên kết đến trang chủ của chúng tôi, việc đặt bất kỳ liên kết nào mà không có sự đồng thuận bằng văn bản trước đó của chúng tôi là nghiêm cấm.

Trang web được điều hành bởi VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: info@egis.vn